Kiedy przymusowe leczenie alkoholika?

Nie zawsze jest tak, że alkoholik jest w stanie samodzielnie podjąć kroki w celu przerwania uzależnienia. Kiedy przymusowe leczenie alkoholika jest możliwe? Kiedy warto podjąć taką próbę? Walka z alkoholizmem jest długotrwała i trudna, zarówno dla osoby uzależnionej, jak i jej najbliższych. W wielu przypadkach osoby uzależnione same podejmują decyzję o podjęciu terapii i leczeniu, jednak istnieją sytuacje, w których przymusowe leczenie alkoholika staje się koniecznością. Kiedy to ma miejsce, a jakie są okoliczności, które prowadzą do takiej decyzji? Wyjaśniamy!

Kiedy przymusowe leczenie alkoholika może być konieczne?

Alkoholizm w rodzinie często prowadzi do destrukcyjnych skutków ekonomicznych i społecznych. Osoby uzależnione mogą przejawiać autodestrukcyjne zachowania, a towarzyszące temu agresja i przemoc często stwarzają zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale także dla ich najbliższych, w szczególności najmłodszych. Dla dzieci, które jako bierni obserwatorzy stykają się z agresją alkoholika, taka sytuacja może być traumatyczna. Długotrwały kontakt z uzależnionym rodzicem może prowadzić do poważnych problemów psychicznych i emocjonalnych, włącznie z zespołem stresu pourazowego i rozwinięciem syndromu DDA.

W sytuacjach, w których osoba uzależniona wykazuje minimalną chęć i motywację do zmiany, rodzi się pytanie – jak pomóc alkoholikowi? Najważniejszym krokiem jest podjęcie rozmowy. Bliscy osoby uzależnionej powinni próbować przekonać ją do podjęcia terapii i przerwania uzależnienia. W niektórych przypadkach jednak osoba uzależniona może być zbyt oporna na takie próby. Można wówczas sięgnąć po rozwiązanie prawne.

Przymusowe leczenie alkoholika

Przymusowe leczenie alkoholika jest w Polsce uregulowane prawem i może stać się konieczne w przypadkach, gdy osoba uzależniona nie jest w stanie podjąć dobrowolnie leczenia, a jej zachowanie stwarza zagrożenie dla niej samej oraz dla innych osób. Umożliwia to Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku.

Co jest przesłanką do przymusowego leczenia alkoholika?

Ustawodawstwo w Polsce przewiduje możliwość skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie alkoholizmu tylko w określonych sytuacjach. Jest ono możliwe, gdy uzależnienie prowadzi do:

  • rozpadu życia rodzinnego.
  • demoralizacji małoletnich.
  • zagrożenia życia swojego lub innych osób.
  • zakłócenia spokoju i miru domowego.
  • zakłócenia porządku publicznego.
  • narażenia na straty pracodawcę osoby uzależnionej.

Wniosek o przymusowe leczenie

Aby zainicjować ten proces, konieczne jest skontaktowanie się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po zgłoszeniu wniosku komisja rozpocznie procedurę zbierania dokumentacji, przeprowadzi wywiad oraz przekaże sprawę do sądu. Wniosek mogą złożyć zazwyczaj członkowie najbliższej rodziny osoby uzależnionej. To zwykle współmałżonkowie, rodzice, dzieci lub rodzeństwo, którzy dostrzegają negatywne konsekwencje alkoholizmu. Wniosek powinien być dobrze udokumentowany, zawierający wszelkie niezbędne informacje, poparte przykładami i dowodami. Na tej podstawie sąd podejmuje decyzję co do dalszych losów osoby uzależnionej.

Jednak mimo wszystko skuteczność przymusowego leczenia alkoholizmu zależy w dużej mierze od zaangażowania samej osoby uzależnionej. Niezależnie od tego, czy leczenie zostało podjęte dobrowolnie, czy też była to decyzja sądu, terapia wymaga pełnego zaangażowania i silnej woli. Różnice dotyczą zazwyczaj początkowej motywacji. Jednak nawet w przypadku przymusowego leczenia alkoholizmu, osoba uzależniona ma okazję do podjęcia świadomych wyborów i decyzji, które prowadzą do trzeźwości.

Leczenie alkoholizmu jest procesem złożonym. Niezależnie od tego, czy osoba podjęła terapię dobrowolnie, czy też została na nią zmuszona, proces leczenia obejmuje różne metody i techniki. Włącza to m.in. detoks alkoholowy, terapię awersyjną oraz psychoterapię, które pomagają osobie uzależnionej przerwać ciąg alkoholowy i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Ośrodek leczenia uzależnień Lapides może okazać się miejscem, w którym chory i jego najbliżsi znajdą ukojenie.